Paul Eisen: Judaism is NOT religion of peace

In jos

Paul Eisen: Judaism is NOT religion of peace

Mesaj Scris de ILUMINATI la data de Sam Oct 17, 2015 12:25 am

http://rehmat1.com/2015/03/10/paul-eisen-judaism-is-not-religion-of-peace/

Anti-Islam Judeo-Christian writers and Israel Hasbbra (propaganda) professionals have been trying for decades to prove thatIslam is NOT religion of peace. However, Canadian Jewish journalist, author and blogger, Eric Walberg, claims that Islam INDEED is road to peace.
Last year, British Jewish writer, blogger and political activist, Paul Eisen, in aninterview said: “Judaism is NOT a religion of peace? Christianity and Islam are indeed religions of peace – in their official ideology that is, though by no means always in practice – but Judaism doesn’t even make such a claim. You only have to look at our religious texts to know that.”
Paul Eisen points out ancient Jewish notions of “innocence, victimization, militarism and triumphalism” being the only way to survive in the world filled with Jew-haters.
Irony of ironies, the Israelis aren’t all that wrong because a lot of these delusions are self-fulfilling. Israelis are living on stolen land and have behaved disgracefully, not only to the Palestinians and entire Arab and Muslim world but also to the whole world. Deep down, they must know this and they’d have to be pretty dumb not to realise that nobody much likes them. They’d also have to be pretty stupid not to realise that, at the end of the day, there aren’t that many Israelis or Jews and if the world really got together it would make pretty short work of the famed IDF. No wonder they’re paranoid,” Eisen said.
German Jewish philosopher Dr. Yeshayahu Leibowitz is quoted as saying :”The Jewish religion died 200 years ago. Now there is nothing that unifies the Jews around the world apart from the Holocaust.” In fact Holocaust provides all those ancient notions of “suffering, empowerment, innocence, redemption and specialness.
Israeli-born British writer, author, jazz-player and human-rights activist Gilad Atzmon said in 2010: “If you want to grasp what underlies the Israeli deadly barbarism all you have to do is open the Old Testament. Though it is certain that there is no ethnic or racial continuum between the Biblical Israelites and the Khazarians who lead the Jewish state and its army, the similarities between the murderous enthusiasm described in Deuteronomy and the current string of Israeli lethal actions cannot be denied. Israel is a murderous society not because of any biological or racial lineage with its imaginary ‘forefathers’. Israel is deadly because it is driven by a fanatical tribal Jewish ideology and fueled by a psychotic merciless Biblical poisonous enthusiasm.” Read the rest here.
William Hanna, an American writer, author and blogger discusses some of “Jewish notions” which played central role, from the assassination of JFK to Charlie Hebdo Israel’s false flag operations. Hanna says that the only way to find out the evildoers behind an international tragedy, is to find out who benefits the most from it. Below are some of Hanna’s deductions:
1. JFK’s assassination served the dual purpose of eliminating not only the threat to Israel’s nuclear ambitions, but also the need for the tax-exempt American Zionist Council (AZC ) to register as a foreign agent.
2. The 9/11 was part of Israeli agenda to destabilize entire Arab world and break them down to further smaller and weaker states.
3. The attack in Paris on the editorial offices of the so-called satirical magazineCharlie Hebdo — for whom stoking Islamophobia has proven to be a financially viable business proposition — have been a Mossad operation designed to stem the growing tide of support and sympathy among people in France and other European countries for the Palestinian aspiration of achieving independence and statehood? Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had after all previously warned that “recognition of a Palestinian state by France would be a grave mistake.” Such a hypothesis is by no means far fetched when carefully considering the events as reported by the Jewish-controlled mainstream media.
By staging the Paris attacks, Israel’s Mossad’s would have helped to further reinforce not only the image of the Muslims as a terrorists who are opposed to civilised Western values such as freedom of expression, but also the perception of their being incapable of coexisting harmoniously within Western societies. Such reenforcement by Israel would drive a wedge between the the Western citizen majorities and the Muslim minorities by dissuading Western governments and citizens from adhering to their newly discovered humanity of regarding Palestinians as the victims rather than the aggressors as had been portrayed for decades by the Israeli elite and the Zionist controlled mainstream media. Despite the inducement by Zionism of rampant Islamophobia in the United States, most American citizens are actually in far more danger of being shot and killed by their own “to protect and to serve” racist police forces than they are by militant Islamic terrorists.
avatar
ILUMINATI

Mesaje : 387
Data de înscriere : 16/02/2013

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Paul Eisen: Judaism is NOT religion of peace

Mesaj Scris de ILUMINATI la data de Sam Oct 17, 2015 12:27 am

Anti-Islam scriitori iudeo-creștine și Israel Hasbbra (propagandă) profesioniști au încercat timp de decenii pentru a dovedi căIslamul nu este religia a păcii. Cu toate acestea, jurnalistul evreu canadian, autor și blogger, Eric Walberg, susține că Islamul este într-adevăr drumul spre pace.
Anul trecut, scriitorul evreu britanic, blogger și activist politic, Paul Eisen, într-un interviu,  a declarat: "Iudaismul nu este o religie a păcii? Creștinismul și islamul sunt într-adevăr religii de pace - în ideologia lor oficial că este, deși în nici un caz întotdeauna în practică, - dar iudaismul nici macar nu face o astfel de cerere. Trebuie doar să te uiți la textele noastre religioase să știe că. "
Paul Eisen subliniază noțiunile evreiești vechi de "nevinovăție, victimizare, militarismul și triumfalism" fiind singura modalitate de a supraviețui în lumea plină de evrei-urâtori.
"Ironia ironiilor, israelienii nu sunt toate că greșit pentru că o mulțime de aceste iluzii sunt auto-implinita. Israelienii trăiesc pe uscat furat și au comportat rușinos, nu numai pentru palestinieni și întreaga lumea arabă și musulmană, ci și pentru întreaga lume. În adâncul sufletului, ei trebuie să știe acest lucru și ei ar trebui să fie destul de prost să nu realizeze că nimeni nu-i place mult. Ei ar trebui, de asemenea, a fi destul de prost să nu realizeze că, la sfârșitul zilei, nu sunt atât de mulți israelieni sau evrei și dacă lumea într-adevăr s-au reunit s-ar face de lucru destul de scurtă de faimosul IDF. Nu e de mirare că sunt paranoic ", a spus Eisen.
Filozof evreu german Dr. Yeshayahu Leibowitz este citat ca afirmând: "Religia evreiască a murit acum 200 de ani. Acum nu există nimic care unifică evreii din întreaga lume în afară de Holocaust. "De fapt Holocaustului oferă toate acele noțiuni vechi de" suferință, împuternicire, inocenta, răscumpărare și specialness.
Israeliano-născut britanic scriitor, autor, jazz-player și activist pentru drepturile omului-Gilad Atzmon a declarat în 2010: "Dacădoriți să înțeleagă ceea ce stă la baza barbaria de moarte israelian tot ce trebuie să faceți este să deschideți Vechiul Testament.Deși este sigur că nu există nici o continuitate etnică sau rasială între copiii lui Israel biblice și Khazarians care conduc statul evreu și armata, asemănările dintre entuziasmul criminale descrise în Deuteronom și șirul actual de acțiuni letale israeliene nu poate fi negat. Israelul este o societate ucigașă nu din cauza oricărui neam biologice sau rasiale cu "părinții" săi imaginare.Israelul este de moarte deoarece este condus de o ideologie fanatică evreu tribal și alimentate de un nemilos entuziasm otrăvitoare biblic psihotic ". Citește restul  aici.
William Hanna, un scriitor american, autor și blogger discută unele dintre "noțiuni evrei" care au jucat rol central, de la asasinarea lui JFK la Charlie Hebdo Israelului  operațiunile pavilion false. Hanna spune că singura cale de a afla răufăcătorilor din spatele o tragedie international, este de a afla cine beneficiază cel mai mult de la ea. Mai jos sunt câteva dintre deduceri Hanna lui:
Asasinarea lui JFK 1. servit scopul dublu de a elimina nu numai amenințarea la adresa ambițiilor nucleare ale Israelului, dar, de asemenea, nevoia de scutire de taxe american Consiliului sionist (AZC) să se înregistreze ca un agent străin.
2. 9/11 a fost parte a  agendei israeliene  de a destabiliza întreaga lume arabă și rupe-le în jos la alte state mai mici și mai slabe.
3. Atacul de la Paris cu privire la birourile editoriale ale așa-numitei revista satirică Charlie Hebdo  - pentru care stocarea islamofobie sa dovedit a fi o propunere de afaceri viabilă financiar - au fost o operațiune Mossad conceput pentru a stopa valul tot mai mare de sprijin și simpatie în rândul persoane din Franța și alte țări europene pentru aspirația palestinian de a obține independența și statalitatea? Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat după toate anterior că "recunoașterea unui stat palestinian de către Franța ar fi o greșeală gravă." O astfel de ipoteză este în nici un caz exagerata atunci cand se analizeaza cu atentie evenimentele raportate de către mass-media mainstream evreiesc controlate.
De organizarea atacurilor de la Paris, a Mossad lui Israel ar fi ajutat să consolideze și mai mult, nu numai imaginea musulmanilor ca un teroristi care se opun valorilor occidentale civilizate, cum ar fi libertatea de exprimare, dar, de asemenea, percepția lor fiind incapabil de coexistente armonios în Vest societăți. O astfel de reenforcement de Israel ar conduce o pană între majoritățile cetățenești de Vest și minorităților musulmane de descurajarea guvernele occidentale și cetățenii de la aderarea la umanitatea lor nou-descoperite de ceea ce palestinieni ca victime, mai degrabă decât agresori ca au fost portretizat de zeci de ani de israeliano elită și mass-media mainstream sionist controlat. În ciuda inducerea de sionism de agresiv islamofobiei în Statele Unite, majoritatea cetățenilor americani sunt de fapt mult mai în pericol de a fi împușcat și ucis de propria lor "de a proteja și de a servi" forțele de poliție rasiste decât acestea sunt de teroriștii islamici militante.
avatar
ILUMINATI

Mesaje : 387
Data de înscriere : 16/02/2013

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum